Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie
 Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: https; psm.bystrzyca.szkolnastrona.pl

 1. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
 2. Zapewnia codzienną dezynfekcję pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć.
 3. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować .

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 • Pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic
 • Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Obowiązki nauczycieli:

 • Nauczyciel podczas zajęć nosi w miarę możliwości maseczkę lub przyłbicę
 • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia zajęcia dydaktyczne.
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Nauczyciel instrumentu po ukończonej każdej lekcji dezynfekuje powierzchnie dotykowe.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej dostępnymi na stronie szkoły:  https: psm.bystrzyca.szkolnastrona.pl

 

 

 1. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz  Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2– co jest warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły.
 2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 3. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 5. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu  pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły  z wyjątkiem klas pierwszych w miesiącu wrześniu.
 6. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 7. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

1. W budynku szkoły przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, który informuje pracowników  o potrzebie wejścia do budynku.

2. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły za wyjątkiem rodziców/opiekunów klas pierwszych ( w razie konieczności w miesiącu wrześniu) z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa ( maseczki, odpowiednia odległość).

3. Wskazane jest posiadanie przez ucznia maseczki w częściach wspólnych szkoły np. korytarz, toaleta

4. Prosimy o wchodzenie do budynku szkoły tylko wejściem głównym

5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły

6. W sekretariacie może przebywać jedna osoba, następna oczekuje na korytarzu.

7. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w którym odbywają się zajęcia.

8. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę        i rękawiczki zostaje odizolowuje do wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji z prośbą o zabranie dziecka ze szkoły i udaniem się do lekarza.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie podejrzenia przez lekarza zakażenia wirusem u dziecka
 6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.