Zasady rekrutacji do szkoły II stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

   Wymagania egzaminu wstępnego.

I. Szkoła Muzyczna II st. w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzi rekrutację:

a) do klasy I dla kandydatów, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. Nauka odbywa się:

- na wydziale instrumentalnym w klasach: fortepianu, skrzypiec, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, wiolonczeli, organów;

- na wydział wokalny w klasie śpiewu solowego -  wiek od 14 do 21 lat.

II. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składają kwestionariusz.

a) w przypadku specjalności wokalistyka wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty- foniatry.

b) w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły w specjalnościach instrumentów    dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa. 

III. Kwalifikacje kandydatów odbędą się na podstawie egzaminu wstępnego, o którego terminie kandydaci     zostaną powiadomieni. 

 IV. Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia obejmują egzamin wstępny, składający się z części teoretycznej i praktycznej:

1) Część teoretyczna – pisemna – dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę muzyczną I st. cyklu 6-letniego lub 4-letniego, obejmuje sprawdzian  z kształcenia słuchu z zasad muzyki i audycji muzycznych, w skład  którego wchodzą :

a) dyktanda:

- melodyczno - rytmiczne jednogłosowe,

- rytmiczne;

b)znajomość:
- interwałów prostych w obrębie oktawy,

- gam durowych i molowych z odmianami do 3 znaków przykluczowych,

- akordów i ich przewrotów, w tym D7,

- notacji w kluczu wiolonczelowym i basowym ;

c) wiadomości dotyczące takich zagadnień, jak:

-   elementy dzieła muzycznego,

-   podział instrumentów muzycznych,

-  periodyzacja dziejów muzyki,

-  przyporządkowanie najwybitniejszych kompozytorów do  epoki ,  której  tworzyli, oraz znajomość

   dzieł tych twórców,

-  budowa form muzycznych takich, jak :  suita , concerto grosso, forma sonatowa i cykl sonatowy,

    rondo, temat z wariacjami , opera , oratorium, miniatury instrumentalne , symfonia ,

   koncert solowy.

Czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut(2x 45 min)

2. Część teoretyczna – ustna – dla kandydatów , którzy uzyskali w części pisemnej niewystarczającą ilość

    punktów ( poniżej 13 punktów ) oraz dla  kandydatów , którzy nie ukończyli

    szkoły muzycznej I stopnia , obejmuje:

a) na wydział wokalny :

-   zadania sprawdzające słuch muzyczny i poczucie rytmu oraz podstawową wiedzę ogólnomuzyczną ;

-   badania predyspozycji psychofizycznych i głosowych niezbędnych w zakresie kształcenia w

    szkole muzycznej II stopnia.

b) na wydział instrumentalny :

-  zadania sprawdzające słuch muzyczny i poczucie rytmu oraz podstawową wiedzę ogólnomuzyczną.

-  znajomość praktyczną interwałów do oktawy , akordów i ich przewrotów , gam durowych i molowych,

   notacji w kluczu wiolinowym i basowym , śpiewaniu  a'vista prostych  ćwiczeń  jednogłosowych,

- badanie predyspozycji psychofizycznych w zakresie kształcenia w określonych specjalnościach

   w szkole muzycznej II stopnia.

Czas przeznaczony dla jednego kandydata podczas egzaminu ustnego – ok. 15- 20 minut.

3. Część praktyczna egzaminu wstępnego polega na wykonaniu wymaganego programu odpowiedniego

    dla danej specjalności i wydziału. 

-  wydział wokalny :

 śpiew solowy

-   dwie pieśni (piosenki)

-   wiersz ( z pamięci)

-  wydział instrumentalny :

 fortepian :

-   utwór polifoniczny ,

- etiuda obejmująca problemy techniczne obu rąk,

- forma klasyczna (allegro sonatowe ,rondo ,wariacje),

- utwór dowolny ,

- czytanie nut  avista

Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

 skrzypce:

-  gama , pasaże, dwudźwięki ,

-  etiuda,

-  koncert ( jedna część),

-  utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu ,

-  czytanie nut avista,

Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

wiolonczela:

-   etiuda,

-   utwór dowolny ,

-  koncert ( jedna część ) lub sonata ( dwie kontrastujące części)

Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

 akordeon:

- program dowolny na poziomie programów klas IV cyklu 4 – letniego i VI cyklu 6 – letniego

(3 lub 4 zróżnicowane utwory, maksymalny czas do 20 min)

Przygotowany program należy wykonać z pamięci .

 gitara:

-   program dowolny na poziomie programów klas IV C. 4 i VI c. 6

    ( dwa lub trzy zróżnicowane utwory),

-   czytanie nut avista

Przygotowany program należy wykonać z pamięci .

instrumenty dęte

-  etiuda,

-  dwa utwory o zróżnicowanym charakterze lub dwie części utworu cyklicznego powinny być wykonane

   z pamięci .

organy

 - krótka improwizacja na zadany temat

 - utwór polifoniczny 

 - etiuda

 - wybrana część sonaty klasycznej , ewentualnie wariacje lub rondo