Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej

57-500 Bystrzyca Kłodzka

ul. Stefana Okrzei 34

Tel. 74 811 03 49 

E-mail: psm-bk@kki.net.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 29 października 2020

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

KONKURS OFERT NA DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO

2013-12-05
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bystrzycy Klodzkiej ogłasza konkurs ofert na dostawe gazu ziemnego

do budynku użyteczności publicznej 57-500    Bystrzyca Kłodzka  ul. Okrzei 34.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu formie pisemnej ( za pośrednictwem poczty)                                    

       lub  e-mail : psm-bk@kki.net.pl

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: psm-bk@kki.net.pl, faksem   na nr: 74 8110 349 ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 do dnia 14.12.2013

Czytaj więcej o: KONKURS OFERT NA DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO

STATUS PRAWNY

2013-12-05

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bystrzycy Kłodzkiej jest szkołą publiczną.

●Szkoła jest jednostką budżetową.

●Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy .                           

●Szkoła może gromadzić na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, (zgodnie z art.30 Ustawy o Finansach  

  Publicznych z dnia 27.08.2009r.).

●Organem prowadzącym szkołę jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw

  finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

●Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury ochrony dziedzictwa narodowego za pomocą jednostki nadzoru - Centrum Edukacji    

   Artystycznej  w Warszawie.

●Szkoła działa na podstawie:

Aktu założycielskiego,

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997r. ze zmianami),

Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

Statutu,

Rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Zarządzeń  Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej,

Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

Ramowego planu pracy szkoły,

Regulaminów wewnętrznych.

 

Czytaj więcej o: STATUS PRAWNY