NAUCZANIE ZDALNE

Drodzy rodzice i uczniowie

W związku z wprowadzeniem od 25 marca 2020 w naszej szkole zdalnego nauczania, przedstawiamy podstawowe wytyczne i zasady obowiązujące każdego ucznia.

Bardzo prosimy o systematyczny kontakt z nauczycielami i o rzetelną, systematyczną pracę.

1. Od 25 marca odbywać się będą wszystkie obowiązujące w danej klasie zajęcia: lekcja instrumentu głównego, dodatkowego, Kształcenie słuchu, Rytmika, Audycje Muzyczne i Chór – zgodnie z obowiązującym planem nauczania, w tych samych dniach (chyba że zmiana zostanie ustalona przez rodzica i nauczyciela)  

2. Każdy nauczyciel będzie odnotowywał obecność ucznia do dziennika elektronicznego po przeprowadzeniu lekcji on-line lub po uzyskaniu informacji  zwrotnej od ucznia lub rodzica o wykonaniu zadań, po przesłaniu wykonanych zadań lub po kontakcie innym komunikatorem.

3. Nauczyciele ustalą z rodzicami i uczniami formę zdalnego nauczania i kanał komunikacji a podstawowym sposobem  kontaktu z rodzicami będzie: strona internetowa szkoły oraz poczta elektroniczna, kontakt podany przez nauczycieli teorii i instrumentu głównego lub inne środki komunikacji elektronicznej ( WhatsApp, Messenger, Skype i In.) w zakresie niezbędnym do przekazania uczniom informacji o zadaniach do wykonania i zakresie materiału do realizacji.

4. Zadania i ćwiczenia z przedmiotów teoretycznych będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE odpowiednio przeznaczone dla każdej klasy i każdego przedmiotu.

5. Uczniowie i rodzice mogą przekazywać prośby, uwagi sugestie bezpośrednio nauczycielom prowadzącym zajęcia lub Dyrektorowi Szkoły.

6. Ocenianiu przez nauczyciela będą podlegać w zależności od specyfiki przedmiotu:

- Notatki,  karty pracy, referaty, prezentacje, dłuższe i krótsze formy wypowiedzi  pisemnej i ustnej przekazanej w czasie lekcji on-line lub przekazanej w innej formie (zdjęcie, plik tekstowy itp.)

-  Aktywność uczniów podczas zajęć prowadzonych zdalnie

-  Filmiki dokumentujące wykonywanie zadanych do realizacji  utworów i ćwiczeń

- inne formy uzgodnione z nauczycielem

7. Warunkiem zaliczenia roku, uzyskania promocji do następnej klasy czy też jej ukończenia jest udział ucznia w nauczaniu zdalnym, systematycznej pracy i pozyskanie pozytywnych ocen.

8. W celu poszerzenia wiedzy i umiejętności polecamy uczniom następujące platformy edukacyjne i strony internetowe:        

http://www.dur-moll.pl/

http://www.gimnastykasluchu.pl/pl/http://muzykotekaszkolna.pl/

http://muzykotekaszkolna.pl/

https://ninateka.pl/filmy/muzyka

https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/

https://trainer.thetamusic.com/

https://tonedear.com/