STATUT

STATUT
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Bystrzycy Kłodzkiej

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 2 oz. 2 72 z n. zm.);
• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niekt rych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811);
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
• Roz orządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w s rawie szczeg łowej organizacji ublicznych szk ł i lac wek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1624);
• Roz orządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania klasyfikowania i romowania uczni w w ublicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1674 );
• Roz orządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w s rawie badania jakości kształcenia artystycznego w ublicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1087);
• Roz orządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w s rawie warunk w i trybu rzyjmowania uczni w do ublicznych szk ł i ublicznych plac wek artystycznych oraz rzechodzenia z jednych ty w szk ł do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686);
• Roz orządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w s rawie szczeg łowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szk ł artystycznych, lac wek kształcenia artystycznego i lac wek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 784);
• Roz orządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia września 2017 r. w s rawie odstaw rogramowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w ublicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. oz. 1039);
• Roz orządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia września 2017 r. w s rawie ramowych lan w nauczania w ublicznych szkołach i lac wkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 785);
• Konwencja o Prawach Dziecka rzyjęta rzez Zgromadzenie Og lne Narod w
Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.).

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. W dalszej części dokumentu nazywana będzie Szkołą.
2. Szkoła jest zes ołem w skład kt rego wchodzą: Państwowa Szkoła Muzyczna I sto nia w Bystrzycy Kłodzkiej (zwana dalej Szkołą I sto nia) i Szkoła Muzyczna II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej (zwana dalej Szkołą II sto nia).
3. Szkoła rowadzi swoją działalność w siedzibie rzy ul. Stefana Okrzei 34 oraz przy ul. Stefanii Sem ołowskiej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej.
4. Ustalona nazwa jest używana rzez Szkołę w ełnym brzmieniu. Jako skr t nazwy Szkoły rzyjmuje się: PSM I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej.
5. Szkoła została owołana Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2020 r. w s rawie utworzenia zes ołu szk ł artystycznych „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II sto nia w Bystrzycy Kłodzkiej".
§ 2.
1. Szkoła jest lac wką ubliczną.
2. Szkoła jest jednostką budżetową.
3. Zasady rowadzenia rzez Szkołę gos odarki finansowej określają odrębne rze isy. Szkoła może gromadzić na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane ze s adk w za is w i darowizn w ostaci ieniężnej (zgodnie z art. 30 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.).
4. Szkoła nie realizuje obowiązku szkolnego.
§ 3.
1. Organem rowadzącym Szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kt ry s rawuje nadz r nad jej działalnością w zakresie s raw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych rze is w.
2. Nadz r edagogiczny nad Szkołą s rawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za omocą jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej.

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ FORMY ICH REALIZACJI
§ 4.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty a w szczeg lności:
1) w Szkole I stopnia:
a) rozbudzanie i rozwijanie odstawowych zdolności artystycznych dzieci i młodzieży w s os b dostosowany do wieku i redys ozycji ucznia;
b) rzygotowanie i wychowanie wrażliwych i świadomych odbiorc w sztuki;
c) opanowanie przez uczni w umiejętności gry solowej na instrumencie oraz gry zes ołowej;
d) zapoznanie uczni w z odstawową wiedzą o muzyce i zasadami notacji muzycznej;
e) wdrożenie do systematycznego i świadomego ćwiczenia;
f) rzygotowanie ucznia do ublicznych wystę w estradowych zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym;
g) wychowanie os b oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury; 2) w szkole II stopnia:
a) kształcenie wyobra ni artystycznej i rozwijanie naturalnej otrzeby eks resji tw rczej ucznia;
b) rozwijanie zdolności i umiejętności w sto niu ozwalającym na czynną działalność muzyczną;
c) przygotowanie do aktywnej działalności na rzecz kultury;
d) przygotowanie do studi w na kierunkach artystycznych;
e) uzyskanie wykształcenia w zawodzie muzyk.

2. Szkoła realizuje cele wychowawcze a w szczeg lności:
1) kształtuje ostawy szacunku dla innych ludzi jak też tolerancji dla ich odmiennych ogląd w i wyznań;
2) wytwarza nawyk kulturalnego zachowania się na koncertach s ektaklach i innych uroczystościach oraz w życiu codziennym;
3) wychowuje uczni w w szacunku dla tradycji oraz kultury.

3. Szkoła realizuje zadania o iekuńcze a w szczeg lności:
1) s rawuje o iekę nad uczniami rzebywającymi w budynku Szkoły odczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych;
2) s rawuje o iekę nad uczniami odczas zajęć oza terenem Szkoły w trakcie wycieczek wyjazd w na koncerty konkursy oraz innych im rez organizowanych rzez Szkołę;
3) w rzy adku zagrożenia e idemicznego wdraża rocedury bez ieczeństwa zmniejszające ryzyko zakażenia się chorobami zaka nymi.
§ 5.
1. Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w § 4. poprzez:
1) rowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zes oł w muzycznych w zakresie rzedmiot w objętych rogramem i planem nauczania;
2) dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczni w;
3) organizowanie koncert w w Szkole i oza Szkołą rezentujących osiągnięcia uczni w;
4) organizowanie innych form, jak: audycje relekcje rezentujące kulturę muzyczną;
5) organizowanie przynajmniej dwa razy w roku szkolnym koncert w rezentujących osiągnięcia wszystkich uczni w w zakresie gry na instrumentach i ś iewie;
6) uczestnictwo uczni w w rzesłuchaniach festiwalach i konkursach na rożnych szczeblach (regionalnych, makroregionalnych, og lno olskich międzynarodowych);
7) organizowanie warsztat w mistrzowskich oraz lekcji otwartych z edagogami z innych ośrodk w muzycznych;
8) ws łdziałanie z Fundacją Muzyczną owołaną w celu ws ierania działalności Szkoły;
9) ws łdziałanie z samorządem lokalnym w realizacji działalności kulturalnej o rzez organizację koncert w konkurs w oraz innych im rez i rojekt w artystycznych.

§ 6.
Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy jest uchwalany rzez Radę Rodzic w w orozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.

Rozdział III
ORGANY SZKOŁY I ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA
§ 7.
1. Organami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodzic w; 4) Samorząd Szkolny.
§ 8.
1. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje działalnością Szkoły i re rezentuje Szkołę na zewnątrz;
2) s rawuje nadz r edagogiczny z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 2a Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3) s rawuje o iekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej odjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dys onuje środkami określonymi w lanie finansowym Szkoły zao iniowanym rzez Radę Pedagogiczną i onosi od owiedzialność za ich rawidłowe wykorzystanie;
6) organizuje administracyjną finansową i gos odarczą obsługę Szkoły;
7) wykonuje zadania związane z za ewnieniem bez ieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych rzez Szkołę;
8) realizuje zadania związane z rocedurą awansu zawodowego nauczycieli;
9) skreśla w drodze decyzji administracyjnej, ucznia z listy uczni w w sytuacjach określonych w § 29. ust. 1 Statutu Szkoły;
10) rzedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym og lne wnioski wynikające ze s rawowanego nadzoru edagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
11) wykonuje inne zadania wynikające ze szczeg lnych rze is w.
2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu racy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i innych pracownik w w szczeg lności decydując w s rawach:
1) przyznawania nagr d oraz wymierzania kar orządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
2) wystę owania z wnioskami o zasięgnięciu o inii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń nagr d i innych wyr żnień dla nauczycieli oraz ozostałych pracownik w Szkoły.
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań ws ł racuje z ozostałymi organami Szkoły, tj. Radą Pedagogiczną Radą Rodzic w oraz Samorządem Uczniowskim.
4. Dyrektor odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i o iekuńcze w sytuacjach gdy na terenie na kt rym znajduje się Szkoła, mogą wystą ić zdarzenia kt re zagrażają zdrowiu uczni w.
5. Dyrektor zawiesza zajęcia gru y gru y wychowawczej oddziału eta u edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub oszczeg lnych zajęć na czas oznaczony za zgodą organu rowadzącego i o uzyskaniu ozytywnej o inii właściwego owiatowego ins ektora sanitarnego w sytuacji gdy ze względu na aktualną sytuację e idemiczną może być zagrożone zdrowie uczni w.
6. Dyrektor Szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły od owiada za organizację realizacji zadań Szkoły w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego s osobu realizacji tych zajęć.
7. Do obowiązk w Dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy:
1) roz oznanie dostę ności uczni w i nauczycieli w zakresie dostę u do infrastruktury informatycznej o rogramowania i internetu umożliwiających udział uczni w w zdalnym nauczaniu;
2) wyb r we ws ł racy z nauczycielami, jednej latformy edukacyjnej kt ra jest wykorzystywana do prowadzenia zdalnego nauczania a także technologii informacyjno-komunikacyjnych,
3) ustalenie zasad bez iecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej platformy [technologii informacyjno-komunikacyjnych];
4) ustalenie we ws ł racy z nauczycielami r dła i materiał w niezbędnych do realizacji zadań;
5) zobowiązanie nauczycieli do dostosowania rogram w nauczania do możliwości ich realizacji w ramach zdalnej edukacji oraz w miarę otrzeb, we ws ł racy z Radą Rodzic w i nauczycielami, dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego do aktualnych warunk w;
6) przekazanie rodzicom uczniom i nauczycielom wyczer ujących informacji o organizacji zajęć w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły;
7) koordynowanie ws ł racy omiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu rowadzenia efektywnego rocesu dydaktycznego i ws ierania uczni w.

§ 9.
1. W szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.
2. Do zadań Wicedyrektora należy w szczeg lności s rawowanie kontroli nad rocesem dydaktyczno-wychowawczym poprzez:
1) jego ws łorganizowanie wraz z Dyrektorem Szkoły;
2) przygotowywanie rojekt w oraz czuwanie nad właściwą realizacją dokument w programowo-organizacyjnych szkoły;
3) czuwanie nad rzygotowaniami egzamin w rzesłuchań koncert w audycji;
4) uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych i rzesłuchaniach oraz czuwanie nad ich rawidłowym rzebiegiem;
5) rozwiązywanie bieżących s raw uczni w w zakresie swoich kompetencji;
6) kontakt i ws ł racę z rodzicami uczni w;
7) organizację rekrutacji;
8) prowadzenie nadzoru pedagogicznego i sprawowanie opieki nad nauczycielami;
9) monitorowanie realizacji lanu rozwoju zawodowego rzez nauczycieli odczas stażu na awans zawodowy;
10) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
11) koordynowanie imprez szkolnych;
12) ws ł racę z Dyrektorem i ozostałymi organami szkoły w zakresie rozwiązywania innych s raw związanych z rocesem dydaktycznym szkoły.

§ 10.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia wychowania i o ieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby za raszane rzez rzewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
5. Przewodniczący rowadzi i rzygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członk w o terminie i orządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6. Zebrania lenarne Rady Pedagogicznej są organizowane rzed roz oczęciem roku szkolnego w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wynik w klasyfikowania i romowania uczni w.
7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu s rawującego nadz r edagogiczny z inicjatywy rzewodniczącego organu rowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członk w Rady Pedagogicznej.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są odejmowane zwykłą większością głos w w obecności co najmniej ołowy jej członk w. Wykonawcą uchwał Rady
Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał o kt rych mowa w § 8, niezgodnych z rze isami rawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ rowadzący Szkołę oraz organ s rawujący nadz r edagogiczny. Organ s rawujący nadz r uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami rawa o zasięgnięciu o inii organu rowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu s rawującego nadz r edagogiczny jest ostateczne.
10. Rada Pedagogiczna orozumiewa się z Radą Rodzic w w s rawie uchwalenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczni w realizowanego przez nauczycieli.
11. Rada Pedagogiczna ma rawo do oznania oceny racy Szkoły dokonanej w wyniku zewnętrznego audytu jakości racy Szkoły wniosk w z rze rowadzonej w Szkole wizytacji oraz kontroli jak też wydanych zaleceń.
12. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania s raw oruszanych na osiedzeniu Rady kt re mogą naruszyć dobro osobiste uczni w lub ich rodzic w a także nauczycieli i innych Pracownik w Szkoły.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są rotokołowane.
14. Rada Pedagogiczna PSM I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej działa w o arciu o Regulamin Rady Pedagogicznej kt ry nie może być s rzeczny ze Statutem PSM I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej.
§ 11.
1. Rada Pedagogiczna osiada kom etencje stanowiące o iniujące oraz wnioskujące.
2. Do kom etencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
1) zatwierdzanie lan w racy Szkoły;
2) odejmowanie uchwał w s rawie wynik w klasyfikacji i romocji Uczni w Szkoły;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
4) odejmowanie uchwał w s rawie skreślenia z listy uczni w;
5) rzygotowanie rojektu statutu Szkoły lub jego zmian oraz jego uchwalanie;
6) rzygotowanie rojektu i uchwalanie regulaminu własnej działalności jak też wprowadzanie do niego zmian;
7) określanie trybu wyboru rzedstawiciela Rady do komisji konkursowej do spraw wyboru Dyrektora Szkoły;
8) wyrażanie zgody na owtarzanie rzez ucznia klasy;
9) wyrażanie zgody na zdawanie rzez ucznia egzaminu poprawkowego;
10) wyrażanie zgody na zdawanie rzez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego;
11) na wniosek rodzic w wyrażanie zgody na zwolnienie ucznia z egzaminu romocyjnego z instrumentu gł wnego w sytuacji gdy uczeń nie może rzystą ić do egzaminu promocyjnego;
12) zatwierdzanie zasad romocji z wyr żnieniem;
13) odejmowanie uchwał w s rawie innowacji i eks eryment w edagogicznych w Szkole.
3. Do zadań Rady Pedagogicznej w ramach jej kom etencji o iniujących należy w szczeg lności:
1) o iniowanie organizacji racy Szkoły w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) o iniowanie lanu finansowego Szkoły;
3) o iniowanie wniosk w Dyrektora Szkoły o rzyznanie nauczycielom odznaczeń nagr d i innych wyr żnień;
4) o iniowanie ro ozycji Dyrektora Szkoły w s rawach rzydziału nauczycielom stałych rac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo łatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i o iekuńczych;
5) o iniowanie owołania i odwoływania nauczycieli-kandydat w na stanowiska kierownicze w Szkole;
6) opiniowanie w sprawie indywidualnego toku i programu nauczania;
7) opiniowanie szkolnego zestawu program w nauczania;
8) o iniowanie racy Dyrektora w związku z dokonywaniem oceny jego racy;
9) o iniowanie możliwości rzedłużenia owierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły na kolejny okres.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kom etencji wnioskujących może wystę ować:
1) odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole;
2) zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole;
3) w s rawach organizacji zajęć ozalekcyjnych i rzedmiot w nadobowiązkowych; 4) w s rawach doskonalenia racy Szkoły.

§ 12.
1. W Szkole działa Rada Rodzic w stanowiąca re rezentację rodzic w uczni w Szkoły.
2. Rada Rodzic w działa w o arciu o Regulamin Rady Rodzic w kt ry nie może być sprzeczny ze Statutem PSM I i II sto nia w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. W skład Rady Rodzic w wchodzi co najmniej 7 rzedstawicieli. Wybory rze rowadzane są na ierwszym zebraniu rodzic w w każdym roku szkolnym. Szczeg łowy s os b wyboru członk w Rady określa Regulamin Rady Rodzic w.
4. W ramach swoich kom etencji stanowiących Rada Rodzic w:
1) uchwala sw j lan finansowy;
2) uchwala regulamin własnej działalności;
3) uchwala w orozumieniu z Radą Pedagogiczną rogram wychowawczoprofilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do Uczni w realizowany rzez Nauczycieli.
5. Rada Rodzic w może wystę ować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i o iniami dotyczącymi wszystkich s raw Szkoły.
6. Rada Rodzic w owołana jest do re rezentowania Rodzic w wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.
7. Do zadań Rady Rodzic w należy w szczeg lności:
1) szerzenie wśr d rodzic w uczni w zasady ws łdziałania rodzice-nauczyciele w s rawach wychowania i kształcenia dzieci w Szkole a w szczeg lności rawa rodzic w do korzystania z omocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, ws ł racującej ze Szkołą; 2) zachęcanie rodzic w do:
a) obecności na s otkaniach informujących o oziomie osiągnięć edukacyjnych Ucznia oraz o ostę ach trudnościach w uczeniu się i uzdolnieniach Uczni w;
b) obecności na koncertach klasowych i szkolnych rzeglądach konkursach it .;
c) tworzenia w domu rodzinnym Ucznia klimatu s rzyjającego kształceniu muzycznemu;
3) romowanie wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym a w szczeg lności romowaniu koncert w organizowanych rzez Szkołę na rzecz miasta; 4) promowanie uczni w szczeg lnie uzdolnionych.
8. Rada Rodzic w jest organem s ołecznym kt ry funkcjonuje na odstawie Ustawy o systemie oświaty. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzic w określa Regulamin Rady Rodzic w.
9. Rada Rodzic w określa tryb wyboru swojego przedstawiciela do komisji konkursowej do s raw wyboru Dyrektora Szkoły i tryb wyboru rzedstawiciela do zes ołu oceniającego racę nauczyciela.
§ 13.
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organ w Samorządu Uczniowskiego, zwanego dalej Samorządem reguluje Regulamin Samorządu Szkolnego uchwalany rzez og ł uczni w w głosowaniu r wnym tajnym i owszechnym.
3. Regulamin nie może być s rzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Organy Samorządu są jedynymi re rezentantami og łu uczni w.
5. Samorząd może rzedstawić Radzie Pedagogicznej Radzie Rodzic w oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i o inie we wszystkich s rawach Szkoły a w szczeg lności dotyczących realizacji odstawowych raw uczni w takich jak:
1) prawo do zapoznania się z rogramem nauczania z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami;
2) rawo do jawnej i umotywowanej oceny ostę w w nauce i zachowaniu;
3) rawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych ro orcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zas okajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) rawo organizowania działalności kulturalnej oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi otrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
§ 14.
1. Ws łdziałanie organ w Szkoły ma na celu dobro dziecka – ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II sto nia w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. Ws ł raca organ w Szkoły o arta jest na zasadzie szacunku i zaufania nieingerowania w zakres kom etencji oszczeg lnych organ w oraz s rawnego rze ływu informacji omiędzy nimi zgodnie z ideą artnerstwa oraz dialogu.
§ 15.
1. W przypadku zaistnienia sporu omiędzy organami Szkoły w celu jak najszybszego wyjaśnienia sytuacji oraz znalezienia rozwiązania może owstać zes ł złożony z rzedstawicieli oszczeg lnych organ w Szkoły.
2. Zes ł o kt rym mowa w ust. 1, owstaje w wczas gdy organy kt re znalazły się w sporze, wyrażą chęć znalezienia stosowanego rozwiązania i dojścia do orozumienia poprzez zastosowanie drogi pojednawczej.
3. Zes ł w celu jak najszybszego umożliwienia stronom zawarcia porozumienia, powinien zakończyć swoją racę w ciągu 14 dni od dnia ierwszego osiedzenia zes ołu.
4. W rzy adku gdy nie doszło do orozumienia stron strony rzekazują swoją s rawę do rzedstawiciela organu s rawującego nadz r.

Rozdział V
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 16.
1. Szkoła I sto nia rowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży rzyjętych w wieku od do 1 roku życia w dw ch cyklach kształcenia: 1) sześcioletnim (6-10 lat); 2) czteroletnim (8-16 lat).
2. Szkoła II sto nia rowadzi zajęcia dla uczni w rzyjętych w wieku od 10 do 23 roku życia na dw ch wydziałach:
1) instrumentalnym (sześcioletni); 2) wokalnym (czteroletni).
3. Realizowany rzez Szkołę I stopnia rogram kształcenia muzycznego obejmuje nastę ujące rzedmioty:
1) nauka gry na instrumentach muzycznych: instrument gł wny – skrzypce, fortepian, akordeon, wiolonczela flet trąbka saksofon gitara;
2) instrument dodatkowy – fortepian, flet prosty;
3) rytmika kształcenie słuchu audycje muzyczne (przedmioty zwane og lnomuzycznymi);
4) zes ł instrumentalny zajęcia z akom aniatorem ch r.
4. Realizowany rzez Szkołę II stopnia rogram kształcenia muzycznego obejmuje nastę ujące rzedmioty: 1) na wydziale instrumentalnym:
a) nauka gry na instrumencie – w s ecjalnościach takich jak w Szkole I stopnia;
b) rzedmioty og lnomuzyczne: kształcenie słuchu historia muzyki zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna, harmonia;
c) forte ian obowiązkowy;
d) ch r orkiestra zes ł kameralny; 2) na wydziale wokalnym:
a) ś iew , dykcja i recytacja, elementy gry aktorskiej;
b) rzedmioty og lnomuzyczne – kształcenie słuchu historia muzyki, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, formy muzyczne;
c) forte ian dla wokalist w;
d) ch r zes ł wokalny.
§ 17.
1. Dzień roz oczęcia i zakończenia roku szkolnego terminy rzerw świątecznych oraz ferii określa Centrum Edukacji Artystycznej na odstawie aktualnych rze is w sprawie organizacji roku szkolnego w ublicznych szkołach i lac wkach artystycznych.
2. Szczeg łową organizację nauczania, wychowania i opieki w Szkole w danym roku szkolnym określa Dyrektor w arkuszu organizacyjnym na odstawie ramowego lanu nauczania i lanu racy Szkoły a zatwierdza organ rowadzący Szkołę .
3. Organizacja Szkoły zawiera liczbę pracownik w Szkoły og lną liczbę godzin rzedmiot w i zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych finansowanych rzez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i o iekuńczych wynikających z organizacji szkoły ustala Dyrektor
Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny racy
5. Rozkład zajęć o kt rym mowa w ust. 4, znajduje się w sekretariacie i na stronie internetowej Szkoły.
6. W szkole obowiązuje sześciodniowy tydzień nauki.
7. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
8. Na odstawie ramowych lan w nauczania czas trwania obowiązkowych zajęć wynosi r wnież:
1) 2/3 czasu jednostki lekcyjnej – 30 minut; 2) 1/3 czasu jednostki lekcyjnej – 15 minut.
9. Rada Pedagogiczna może odjąć uchwałę w kt rej ustali inny czas trwania jednostki lekcyjnej zachowując og lny tygodniowy czas racy obliczony na odstawie ramowego planu nauczania.
10. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z og lnymi zasadami bez ieczeństwa i higieny zwracając uwagę na stan s rzętu i środk w dydaktycznych oświetlenia warunki higieniczno-sanitarne w miejscu rowadzenia zajęć tem eraturę i warunki atmosferyczne, a w rzy adku funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego – zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych rze isach.
11. W rzy adku zagrożenia e idemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczni w i racownik w Dyrektor Szkoły ma rawo do okresowego dostosowania organizacji racy szkoły do wytycznych GIS w tym w rowadzenia organizacji racy Szkoły uwzględniającej zmianowość, nauczanie zdalne itp.
12. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej w Szkole są: 1) obowiązkowe zajęcia indywidualne i zbiorowe; 2) nadobowiązkowe zajęcia lekcyjne.

§ 18.
1. Nad Uczniami rzebywającymi w Szkole odczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych o iekę s rawują nauczyciele rowadzący te zajęcia.
2. O iekę nad uczniami odczas zajęć organizowanych przez Szkołę oza jej siedzibą sprawuje wyznaczony nauczyciel.
§ 19.
1. W rzy adku dłuższej nieobecności nauczyciela Dyrektor Szkoły za ewnia realizację programu nauczania, między innymi o rzez za ewnienie zastę stwa.
2. W szczeg lnych sytuacjach za zgodą Dyrektora Szkoły udzieloną na isemny wniosek zainteresowanego pedagoga, nauczyciel może rzełożyć swoje zajęcia na inny termin.
§ 20.
Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać oza zajęciami dydaktycznymi, z omieszczeń szkolnych na zasadach określonych zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

§ 21.
1. W Szkole działa biblioteka szkolna z kt rej zbior w mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz nauczyciele Szkoły.
2. Biblioteka działa zgodnie z Regulaminem biblioteki z treścią kt rego można za oznać się w sekretariacie Szkoły oraz w bibliotece.
§ 22.
Szkoła ws ł racuje z oradnią sychologiczno- edagogiczną.

Rozdział VI
FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
§ 23.
1. Rodzice uczni w ( rzez kt rych rozumie się r wnież rawnych o iekun w dziecka) oraz nauczyciele Szkoły ws łdziałają ze sobą w s rawach wychowania i kształcenia dzieci w Państwowej Szkole Muzycznej I i II sto nia w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. Podstawą ws ł racy jest rawo rodzic w do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych w danej klasie a w szczeg lności wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oszczeg lnych śr drocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych rzez nauczycieli rogram w nauczania;
2) znajomości s osob w s rawdzania osiągnięć edukacyjnych uczni w;
3) znajomości trybu dotyczącego możliwości uzyskania oceny wyższej niż rzewidywana końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny uzyskiwanej w trybie egzaminu romocyjnego;
4) znajomości Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
5) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania ostę w i rzyczyn trudności w nauce;
6) uzyskiwania informacji i orad w s rawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka;
7) wyrażania i rzekazywania organowi nadzorującemu swych o inii na temat pracy Szkoły.
3. Podstawą ws ł racy jest rawo nauczyciela do domagania się:
1) obecności rodzic w dziecka na s otkaniach informujących o oziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz o ostę ach trudnościach w uczeniu się i uzdolnieniach uczni w;
2) obecności rodzic w na koncertach klasowych i szkolnych rzeglądach konkursach itp.;
3) właściwego reagowania na nadzwyczajne wezwania nauczyciela zar wno isemne, jak i ustne;
4) tworzenia w domu rodzinnym Ucznia klimatu s rzyjającego kształceniu muzycznemu.
4. W celu umożliwienia zdobycia rzez rodzic w informacji o kt rych mowa w ust. 2, Szkoła organizuje spotkania z rodzicami ucznia w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dotyczące kształcenia oraz wychowania – co najmniej raz w semestrze spotkanie rodzic w dziecka ze wszystkimi nauczycielami rowadzącymi zajęcia na kt re dziecko uczęszcza.
5. O lanowanych terminach zebrań i wywiad wek rodzice są informowani rzez Dyrektora Szkoły o rzez isemną informację umieszczaną na tablicy ogłoszeń, a także za omocą technologii informacyjno-komunikacyjnych co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
6. W każdym terminie mogą się odbywać indywidualne s otkania organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły każdego nauczyciela jak też rodzica dziecka.

Rozdział VII UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 24.

1. Postę owanie rekrutacyjne do Szkoły rze rowadza komisja rekrutacyjna owołana rzez Dyrektora Szkoły.
2. Uczniem Szkoły I sto nia może zostać kandydat w wieku – 1 lat kt ry uzyskał ozytywny wynik badania rzydatności rze rowadzonego w postepowaniu rekrutacyjnym i został rzyjęty do Szkoły I sto nia decyzją Dyrektora Szkoły.
3. Uczniem Szkoły II sto nia może zostać kandydat w wieku od 10 do 23 lat kt ry uzyskał ozytywny wynik egzaminu wstę nego i został rzyjęty do Szkoły II sto nia decyzją Dyrektora Szkoły.
4. Szczeg łowe zasady rzyjmowania kandydat w do Szkoły określa Regulamin rekrutacji.

§ 25.
1. Uczeń Szkoły ma rawo do:
1) właściwie zorganizowanego rocesu kształcenia;
2) o ieki wychowawczej za ewniającej warunki bez ieczeństwa ochrony przed wszelkimi formami rzemocy fizycznej oraz do oszanowania jego godności;
3) życzliwego odmiotowego traktowania w rocesie dydaktyczno-wychowawczym;
4) swobody wyrażania myśli i rzekonań;
5) rozwijania zainteresowań zdolności w s os b dostosowany do jego wieku i predyspozycji;
6) s rawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych s osob w kontroli ostę w w nauce;
7) korzystania z omieszczeń szkolnych s rzętu instrument w środk w dydaktycznych; korzystania ze zbior w bibliotek;
8) nagrody za osiąganie bardzo dobrych wynik w w nauce;
9) o ieki i omocy jeżeli z rzyczyn rozwojowych rodzinnych i losowych taka omoc jest potrzebna.
2. Informacje na temat trudnej sytuacji ucznia racownicy Szkoły mogą zdobywać o rzez:
1) wywiad środowiskowy;
2) konsultacje z rodzicami (opiekunami);
3) obserwację i rozmowę z uczniem;
4) analizę wynik w nauczania oraz zachowania dziecka.
3. Formy o ieki i omocy jakie Szkoła może za ro onować:
1) konsultacje w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) stypendium socjalne;
3) zwolnienie z darowizny na cele statutowe Szkoły;
4) zorganizowanie dodatkowych indywidualnych zajęć z nauczycielem przedmiotu w celu wyr wnania i nadrobienia brak w w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.
4. Obowiązkiem Ucznia jest rzestrzeganie ostanowień zawartych w Statucie Szkoły.
5. W szczeg lności uczeń jest zobowiązany do:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych edukacyjnych rzygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się odczas tych zajęć;
2) us rawiedliwiana nieobecności na zajęciach edukacyjnych (nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic w formie pisemnej, ustnej lub poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni od zaistniałej nieobecności);
3) aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły;
4) dbania o schludny wygląd;
5) wystę owania w stroju galowym odczas rzesłuchań egzamin w koncert w oraz innych uroczystości szkolnych;
6) niekorzystania w żaden s os b z telefonu kom rkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć edukacyjnych zbiorowych koncert w i innych wydarzeń szkolnych na terenie Szkoły;
7) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli innych racownik w Szkoły oraz koleg w;
8) od owiedzialności za własne życie zdrowie higienę oraz rozw j; 9) dbałości o ws lne dobro majątek szkolny ład i orządek w Szkole. § 26.
1. Każdy uczeń może otrzymać nagrodę.
2. Nagrody szkolne mają charakter szczeg lnego uznania dla osiągnieć ucznia i są udzielane ublicznie na forum klasy lub Szkoły.
3. Szkoła stosuje nastę ujące nagrody wobec uczni w:
1) ochwała nauczyciela wobec klasy;
2) ochwała Dyrektora Szkoły udzielona indywidualnie wobec klasy lub wobec Rady Pedagogicznej;
3) odanie informacji o znaczących osiągnięciach uczni w w lokalnej rasie;
4) nagroda rzeczowa;
5) list pochwalny Dyrektora Szkoły;
6) dyplom uznania
4. W uznaniu wynik w w nauce uczniowie kt rzy w wyniku klasy kacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4 7 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z instrumentu gł wnego otrzymują romocję do klasy rogramowo wyższej z wyr żnieniem i nagrodę rzeczową.
5. Uczeń może r wnież uzyskać nagrodę za szczeg lną ostawę s ołeczną lub zachowanie.
6. Dyrektor Szkoły może z własnej inicjatywy rzyznać nagrodę o kt rej mowa w ust. 4 pkt e)-f).
§ 27.
1. Uczeń kt ry nie wywiązuje się ze swoich obowiązk w (określonych w § 2 ust. 4, 5 niniejszego Statutu), może zostać ukarany.
2. Szkoła może zastosować jedną z nastę ujących kar:
1) u omnienie Dyrektora Szkoły;
2) nagana udzielona rzez Dyrektora Szkoły oraz isemne owiadomienie rodzic w ucznia;
3) skreślenie z listy uczni w w nastę ujących rzy adkach:
a) gdy uczeń nie rzestrzega zasad kultury i ws łżycia w Szkole;
b) gdy uczeń w s os b złośliwy narusza orządek szkolny niszczy mienie Szkoły obraża koleg w czy racownik w Szkoły.
3. O nałożeniu kary u omnienia lub nagany decyduje Dyrektor Szkoły o rozmowie przeprowadzonej z uczniem oraz jego rodzicami o wysłuchaniu wszystkich stron i za oznaniu się z o iniami świadk w.
4. O skreśleniu ucznia z listy uczni w w sytuacjach określonych w ust. 2 pkt 3) decyduje Dyrektor Szkoły na odstawie odjętej rzez Radę Pedagogiczną uchwały i po rzedstawianiu o inii rzez Samorząd Uczniowski.
5. O nałożeniu kary Dyrektor Szkoły owiadamia niezwłocznie rodzic w ucznia.
Powiadomienie ma formę isemną.
6. Od udzielonej uczniowi kary uczeń i jego rodzice lub Samorząd Uczniowski mogą złożyć isemne odwołanie wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o nałożeniu kary.
7. Dyrektor Szkoły roz atruje wniesione odwołanie i odejmuje stosowną decyzję w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
§ 28.
1. W przypadku naruszenia praw ucznia – uczeń i jego rodzice lub Samorząd Uczniowski mogą niezwłocznie – naj niej do 14 dni – złożyć isemne zawiadomienie do Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły roz atruje isemne zawiadomienie i odejmuje stosowne decyzje w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
3. W rzy adku nie odjęcia rzez Dyrektora właściwych działań uczeń oraz rodzice mają rawo zgłosić naruszenie raw ucznia do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego.
§ 29.
1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczni w uchwałą Rady Pedagogicznej (po zasięgnięciu o inii Samorządu Uczniowskiego), jeżeli:
1) nie zgłosił się do Szkoły do dnia 1 września – w wczas Szkoła wysyła ismo zawierające decyzję Dyrektora w tej s rawie;
2) o uścił 0% zajęć obowiązkowych w semestrze zaś rodzice dziecka nie us rawiedliwili tych nieobecności omimo co najmniej dw ch ism wysłanych ze Szkoły w odstę ie tygodnia z informacją o takim zachowaniu ucznia oraz konsekwencjach o uszczenia zajęć;
3) Rodzice ucznia złożyli isemna rezygnację z dalszej nauki w Szkole;
4) nie rzestrzega zasad kultury i ws łżycia w Szkole;
5) w spos b złośliwy narusza orządek szkolny niszczy mienie Szkoły obraża koleg w czy racownik w Szkoły;
6) nie otrzymał romocji do nastę nej klasy; 7) nie zdał egzaminu o rawkowego.
2. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczni w odejmuje na odstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły.
3. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczni w rodzicom dziecka rzysługuje rawo do wniesienia odwołania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania isemnej informacji i jest wnoszone za ośrednictwem Dyrektora Szkoły do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Rozdział VIII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 30.
1. W Szkole zatrudnieni są na zasadach określonych w odrębnych rze isach nauczyciele oraz racownicy administracji i obsługi Szkoły.
2. Pracownik w Szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem rze is w og lnych rawa racy Dyrektor Szkoły.
3. Zakres obowiązk w i od owiedzialności racownik w administracji i obsługi Szkoły ustala Dyrektor.
§ 31.
1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole są osiadane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, ustalone w Ustawie – Karta Nauczyciela oraz aktualnym roz orządzeniu w s rawie szczeg łowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szk ł artystycznych lac wek kształcenia artystycznego i lac wek doskonalenia nauczycieli.
2. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z owierzonym mu stanowiskiem oraz odstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną wychowawczą i o iekuńczą; ws ierać każdego Ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do ełni rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u Uczni w ostaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji okoju i rzyja ni między lud mi rożnych narod w ras i świato ogląd w.
3. Ponadto do odstawowych obowiązk w nauczyciela Szkoły należy w szczeg lności:
1) realizacja rogram w nauczania wychowania i o ieki z rzydzielonymi mu uczniami, według jego najle szej wiedzy i woli;
2) zapewnienie powierzonym mu uczniom bez ieczeństwa na zajęciach w Szkole oraz organizowanych rzez Szkołę oza jej terenem;
3) stałe odnoszenie swoich umiejętności zawodowych;
4) staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji rzebiegu nauczania zwłaszcza arkuszy ocen i dziennik w lekcyjnych;
5) znajomość i rzestrzeganie rawa a w tym – znajomość rawa wewnątrzszkolnego i roz owszechnianie go wśr d uczni w oraz ich rodzic w;
6) udział w racach komisji i zes oł w owoływanych rzez Dyrektora Szkoły;
7) obecność na osiedzeniach Rady Pedagogicznej;
8) utrzymywanie stałych kontakt w z rodzicami swoich uczni w; 9) znajomość środowiska ucznia.

§ 32.
1. Praca nauczyciela z wyjątkiem racy nauczyciela stażysty odlega ocenie.
2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonywana w każdym czasie nie wcześniej jednak niż o u ływie roku od dokonania oceny o rzedniej lub oceny dorobku zawodowego.
3. Ocena jest dokonywana z inicjatywy Dyrektora Szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadz r edagogiczny; 3) organu rowadzącego Szkołę; 4) Rady Rodzic w.
4. Oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor Szkoły kt ry rzy jej dokonywaniu zasięga o inii Rady Rodzic w i może zasięgnąć o inii Samorządu Uczniowskiego.

§ 33.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w ełnym wymiarze nie może rzekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu racy o kt rym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować:
1) zajęcia dydaktyczne wychowawcze i o iekuńcze rowadzone bez ośrednio z uczniami albo na ich rzecz;
2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych Szkoły ze szczeg lnym uwzględnieniem zajęć o iekuńczych lub wychowawczych wynikających z otrzeb zainteresowanych uczni w;
3) zajęcia i czynności związane z rzygotowaniem się do zajęć samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3. Nauczyciela zatrudnionego w ełnym wymiarze czasu racy obowiązuje ięciodniowy tydzień racy.
4. Dyrektor Szkoły może ustalić nauczycielowi na jego isemny wniosek zawierający uzasadnienie zaistniałej sytuacji czterodniowy tydzień racy o ile wiąże się to z dokształcaniem się wykonywaniem innych ważnych s ołecznie zadań lub ze względ w organizacji pracy w Szkole.
5. Rozkłady zajęć indywidualnych są zatwierdzane rzez Dyrektora Szkoły.
§ 34.
1. Nauczyciel rowadzi dokumentację rzebiegu nauczania.
2. Podstawowym dokumentem rzebiegu nauczania jest dziennik lekcyjny w kt rym uwidaczniane są i rozliczane zajęcia oraz czynności realizowane rzez nauczyciela w ramach czasu jego pracy.
3. Nauczyciel instrumentu gł wnego:
1) prowadzi dziennik lekcyjny;
2) prowadzi arkusz ocen;
3) wy ełnia rotok ł z egzaminu romocyjnego; 4) wy ełnia kartę zbiorczą ocen; 5) wy isuje świadectwa.
4. Pozostali nauczyciele:
1) rowadzą dziennik lekcyjny ; 2) wy ełniają kartę zbiorczą ocen.

§ 35.
1. Nauczyciel odejmuje działania wychowawcze zgodnie z treścią szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, uchwalanego rzez Radę Rodzic w w orozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 36.
1. Nauczyciel Szkoły ma w szczeg lności rawo do:
1) poszanowania jego godności;
2) samodzielnego opracowania programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć zgodnie z odrębnymi rze isami;
3) wyboru s ośr d dostę nych rogramu nauczania jak też formułowania autorskich rogram w nauczania i wychowania a także wdrażania po akceptacji i zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4) decydowania o odręcznikach środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczni w;
5) oceniania uczni w zgodnie z ich ostę ami;
6) racy w warunkach umożliwiających mu realizację zadań dydaktycznowychowawczych na jak najwyższym oziomie;
7) wnioskowania w s rawach nagr d oraz kar – zgodnie z treścią Statutu.
§ 37.
1. Nauczyciel Szkoły onosi od owiedzialność za:
1) oziom wynik w nauczania i wychowania owierzonych mu uczni w;
2) bez ieczeństwo owierzonych jego o iece uczni w oraz za wy adki wynikające z niedo ełnienia obowiązk w w tym zakresie;
3) nieprzestrzeganie procedury postępowania w razie wypadku ucznia lub innej sytuacji tego typu;
4) stan instrument w s rzętu oraz innych urządzeń i rzydzielonych mu omocy dydaktycznych;
5) jakość rowadzonej dokumentacji rzebiegu nauczania;
6) s owodowanie nieu rawnionego dostę u uczni w lub innych os b do dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Nauczyciel od owiada służbowo i moralnie za rzestrzeganie zasad ws łżycia s ołecznego w szczeg lności za zachowanie dyskrecji w s rawach osobistych uczni w oraz racownik w Szkoły.
3. Nauczyciele mianowani i dy lomowani odlegają od owiedzialności dyscy linarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom o kt rych mowa w art. 6 Karty Nauczyciela (w § 31 ust. 2 niniejszego Statutu).
4. Za uchybienia rzeciwko orządkowi racy w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy wymierza się nauczycielom kary orządkowe zgodnie z treścią Kodeksu pracy.
§ 38.
Szczeg łowy zakres obowiązk w rzysługujących nauczycielom praw oraz zakres ich od owiedzialności ustala Dyrektor Szkoły.
§ 39.
1. Nauczyciel musi s ełniać warunki zdrowotne umożliwiające mu wykonywanie zawodu.
2. Dyrektor Szkoły może skierować nauczyciela na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie.

Rozdział VIII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 40.

1. Celem og lnym WSO jest roz oznanie sto nia o anowania wiedzy oraz umiejętności ucznia w o arciu o ustalone zasady WSO w odniesieniu do wymagań edukacyjnych wynikających z:
1) realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z ramowym lanem nauczania;
2) podstawy programowej;
3) realizowanych w szkole rogram w nauczania; 4) wymagań egzaminacyjnych.
2. Do cel w szczeg łowych WSO należą:
1) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych omagających w uczeniu się o rzez wskazanie co uczeń robi dobrze co i jak wymaga o rawy oraz jak owinien dalej się uczyć;
2) informowanie rodzic w/o iekun w rawnych ucznia o oziomie osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu do podstawy programowej;
3) obudzanie rozwoju umysłowego uzdolnień zainteresowań i samodzielnej racy uczni w;
4) wdrażanie uczni w do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;
5) okresowe odsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie sto nia o anowania rzez ucznia materiału rzewidzianego na dany okres;
6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod racy dydaktycznowychowawczej oraz planowania procesu nauczania;
7) ujednolicenie zasad i kryteri w oceniania stosowanych rzez oszczeg lnych nauczycieli.

§ 41.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczni w i rodzic w lub opiekun w prawnych;
2) bieżące ocenianie i śr droczne klasyfikowanie uczni w wg skali ocen i w formach przyjętych w niniejszym Statucie;
3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych i ewentualne możliwości ich poprawiania;
4) przeprowadzanie egzamin w promocyjnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych; 5) ustalanie warunk w i trybu przekazywania rodzicom lub opiekunom
6) prawnym informacji o postę ach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 42.

1. Nauczyciel na oczątku każdego roku szkolnego (do 30 września) ma obowiązek oinformowania uczni w oraz ich rodzic w/o iekun w rawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego rzez siebie rogramu nauczania oraz s osobach s rawdzania osiągnięć edukacyjnych uczni w a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż rzewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu romocyjnego (fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym).
2. Możliwe jest ws lne ustalenie przez kilku nauczycieli jednolitych, podstawowych wymagań edukacyjnych z tego samego przedmiotu.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych otrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości sychofizycznych ucznia osiadającego orzeczenie o otrzebie indywidualnego nauczania lub też o inię oradni sychologicznopedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się albo inną.
4. W przypadku trudności ucznia w przyswajaniu sobie umiejętności wymaganych programem nauczania nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodzic w lub opiekun w rawnych o zaistniałym problemie i propozycji działań zaradczych.

§ 43.
1. Oceny bieżące śr droczne i roczne wyrażane są w sto niach wg skali:
1) niedostateczny (1, ndst)
2) do uszczający (2 do )
3) dostateczny (3, dst)
4) dobry (4, db) 5) bardzo dobry (5, bdb) 6) celujący ( cel).
2. W ocenianiu bieżącym i śr drocznym do uszcza się stosowanie lus w i minus w przy ocenach: 2, 3, 4, 5.
3. W Szkole nie ustala się oceny zachowania.
4. Oceny z przedmiot w og lnomuzycznych uzyskuje uczeń w oparciu o:
1) aktywność na zajęciach
2) wypowiedzi ustne,
3) praktyczną umiejętność realizowania ćwiczeń,
4) prace domowe,
5) prace kontrolne – dyktanda, testy, sprawdziany.
5. Formy isemne s rawdzania wiadomości są unktowane. Przeliczenie unkt w na sto nie szkolne odbywa się według nastę ującej skali rocentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania unkt w:
1) niedostateczny: 0-40 %
2) dopuszczający: 41-50 %
3) dostateczny: 51-70 %
4) dobry: 71-85 %
5) bardzo dobry: 86-95 %
6) celujący: 96-100 %
6. Nauczyciele przedmiot w: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne w Szkole I stopnia oraz kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, literatura muzyczna, historia muzyki, formy muzyczne w Szkole II stopnia są zobowiązani do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie do dw ch tygodni.
7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są omawiane z uczniami na zajęciach i udostę niane rodzicom lub opiekunom prawnym na ich życzenie.
8. Uczeń ma rawo do o rawienia s rawdzianu w terminie do dw ch tygodni od momentu oddania tego sprawdzianu.
9. Wszystkie oceny, jakie uczeń otrzymuje, są jawne dla niego oraz jego rodzic w lub o iekun w prawnych.
10. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
11. Wszystkie oceny oraz uwagi o uczniu wpisywane są w dzienniku lekcyjnym.
12. Na prośbę ucznia oraz jego rodzic w lub opiekun w prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
13. Prace kontrolne i sprawdziany uczni w powinny być przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.
14. O postę ach uczni w w nauce rodzice są informowani podczas wywiad wek kt re są organizowane w szkole dwa razy w roku. Poza tym rodzice są informowani o postę ach i osiągnięciach uczni w na bieżąco, w trakcie indywidualnych rozm w z nauczycielami.
15. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są do poinformowania uczni w i rodzic w uczni w niepełnoletnich o przewidywanych ocenach niepromujących.

§ 44.

1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć ch ru na odstawie o inii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej rzez lekarza na czas określony w tej o inii.

2.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć ch ru uniemożliwia ustalenie śr drocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

§ 45.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może na własną prośbę i za zgodą Rady Pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu dw ch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin dla tej klasy.
2. W przypadku określonym w ust. 1. uczeń uczęszczający na zajęcia indywidualne z przedmiotu gł wnego nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy.

§ 46.

1. Klasyfikowanie polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i innych zajęć w kt rych uczeń uczestniczył nadobowiązkowo.
2. Klasy kację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. Dokładne terminy klasyfikacji wyznacza dyrektor Szkoły.
3. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:

Stopień Nazwa
stopnia Ogólne kryteria ustalania stopni
6 Celujący osiągnięcia ucznia wyra nie wykraczają poza wymagania edukacyjne;
5 bardzo dobry uczeń całkowicie s ełnia wymagania edukacyjne;
4 Dobry spełnienie wymagań edukacyjnych przez ucznia nie jest ełne, ale nie przewiduje się problem w w dalszym kształceniu;
3 dostateczny uczeń s ełnił jedynie podstawowe
wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego
kształcenia;
2 dopuszczający uczeń minimalnie spełnia wymagania edukacyjne i jego dalsze kształcenie będzie poważnie utrudnione;
1 niedostateczny uczeń wyra nie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

4. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel rowadzący dane zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalanych rzez komisję w trybie egzaminu romocyjnego.
5. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne z przedmiotu instrument gł wny w klasach II - V cyklu 6-letniego i II - III cyklu 4-letniego Szkoły Muzycznej I stopnia ustalane są rzez komisję egzaminacyjną w formie egzaminu promocyjnego.
6. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z przedmiotu instrument gł wny w klasie VI cyklu 6-letniego i w klasie IV cyklu 4-letniego Szkoły Muzycznej I stopnia jest ustalana przez komisję egzaminacyjną w formie egzaminu końcowego.
7. Uczni w klas pierwszych w Szkole I stopnia zamiast egzaminu końcoworocznego obowiązuje wystę w ramach popisu.
8. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w Szkole Muzycznej II stopnia z przedmiotu gł wnego: instrument gł wny na wydziale instrumentalnym w klasach I- V oraz ś iew solowy na wydziale wokalnym w klasach I- III ustalane są przez komisję egzaminacyjną w formie egzaminu promocyjnego.
9. Ocenę końcoworoczną w klasie VI Szkoły Muzycznej II stopnia z przedmiotu gł wnego: instrument gł wny oraz w klasie IV wydziału wokalnego z przedmiotu ś iew solowy wystawia nauczyciel; ocenę dyplomową o rzeprowadzeniu egzaminu dyplomowego ustanawia komisja.
10. Do egzaminu dyplomowego w Szkole Muzycznej II stopnia uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej otrzymał ze wszystkich przedmiot w oceny pozytywne.

§ 47.

1. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor powołuje co najmniej trzyosobową komisję w skład kt rej wchodzą:
1) Dyrektor lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel rowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
2. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się na odstawie liczby unkt w uzyskanych rzez ucznia według nastę ującej skali:
1) Stopień celujący (25 punktów) otrzymuje go uczeń kt ry:
a) wykonał utwory znacznie wykraczające oza rogram w danej klasie;
b) rzygotował re ertuar tw rczo z dużą samodzielnością w racy domowej;
c) wykonał utwory bezbłędnie technicznie wykonawczo i inter retacyjnie;
d) cały rogram wykonał biegle z amięci (nie dotyczy re ertuaru
e) kameralnego);
f) wykonał re ertuar kt ry jest or wnywalny z wymaganiami
g) s ecjalistycznych konkurs w i rzegląd w og lno olskich. 2) Stopień bardzo dobry (21-24 punktów) otrzymuje go uczeń kt ry:
a) wykonał utwory kt re w ełnym zakresie od owiadają wymaganiom programowym w danej klasie;
b) wykonał rogram z amięci s rawnie technicznie starannie wykonawczo i interesująco od względem muzycznym;
c) w rzygotowaniu wykazał się samodzielnością i systematycznością racy. 3) Stopień dobry (16-20 punktów) otrzymuje go uczeń kt ry:
a) o rawnie technicznie i wykonawczo rzygotował utwory zgodnie z
b) wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie;
c) wykonał rogram częściowo z nut z małymi niedociągnięciami technicznymi;
d) samodzielnie realizował ty owe wymagania wykonawcze odczas racy e) domowej.
4) Stopień dostateczny (13-15 punktów) otrzymuje go uczeń kt ry:
a) o anował oprawnie podstawowe problemy techniczne i wykonawcze,
b) wykonał utwory w większości z nut o rawnie lecz z wyra nymi niedociągnięciami technicznymi;
c) rzygotował rogram o średnim sto niu trudności a większość roblem w o anował przy pomocy nauczyciela;
d) mimo brak w technicznych i muzycznych rokuje nadzieje na ostę y w dalszej nauce gry na instrumencie.
5) Stopień dopuszczający (11-12 punktów) otrzymuje go uczeń kt ry:
a) w ograniczonym zakresie o anował odstawowe umiejętności w grze na instrumencie;
b) utwory w całości wykonał z nut z dużymi brakami technicznymi błędami tekstowymi i wykonawczymi;
c) w racy domowej jest mało samodzielny a większość roblem w o niewielkim sto niu trudności rozwiązuje rzy omocy nauczyciela;
d) mimo wyra nych brak w i o nień w realizowaniu podstawowego programu rokuje nadzieje na dalsze ostę y w nauce.
6) Stopień niedostateczny (0-10 punktów) otrzymuje go uczeń kt ry:
a) nie o anował niezbędnego minimum umiejętności technicznych i muzycznych określonych w wymaganiach edukacyjnych danej klasy;
b) utwory wykonał z dużą ilością błęd w brakami technicznymi i wykonawczymi;
c) niewiele racuje w domu i ćwiczy niezgodnie z oleceniami nauczyciela;
d) nie jest w stanie o anować wymagań edukacyjnych nawet z omocą nauczyciela;
e) nie rokuje żadnych lub rawie żadnych nadziei na dalsze ostę y w nauce gry na instrumencie.
3. Ocenę z egzaminu romocyjnego ro onuje i uzasadnia nauczyciel rowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z os b wchodzących w skład komisji ocenia ucznia rzyznając unkty według skali o kt rej mowa w ust. 2. Liczbę unkt w uzyskaną rzez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną.
4. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protok ł zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych skład komisji, datę egzaminu, zadania egzaminacyjne lub wykonany przez ucznia program oraz ocenę ustaloną rzez komisję.
5. Terminy egzamin w promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. Wyjątek stanowią egzaminy końcowe kt re uczeń musi zdać w terminie do 31 sierpnia.

§ 48.

1. Nieobecności ucznia na egzaminach powinny być usprawiedliwione.
2. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na egzaminie może nastą ić na podstawie:
1) zwolnienia lekarskiego;
2) pisemnego zaświadczenia rodzic w lub prawnych opiekun w o wypadku losowym uniemożliwiającym przystąpienie do egzaminu;
3) innych dokument w potwierdzających niemożność przystą ienia do egzaminu.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne i z rodzicami lub prawnymi opiekunami wyznacza inny termin egzaminu.
4. Uczeń, kt ry bez usprawiedliwienia nie zgłosił się na egzamin, podlega skreśleniu z listy uczni w.
5. Uczeń, kt ry opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych danego przedmiotu obowiązkowego, nie usprawiedliwił nieobecności i nie wystą ił z prośbą o egzamin klasyfikacyjny, podlega skreśleniu z listy uczni w.
6. Skreślenia dokonuje Dyrektor Szkoły w trybie decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
7. Od decyzji Dyrektora, o kt rej mowa w ust. 6., przysługuje uczniowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom odwołanie do Rady Pedagogicznej.

§ 59.

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej ołowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
2. Uczeń nieklasyfikowany może być dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku, gdy jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych zostały us rawiedliwione.
3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych lub na pisemną prośbę jego rodzic w lub opiekun w prawnych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu gł wnego przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły jak w § 47 ust. 1. W przypadku klasyfikacji śr drocznej w uzasadnionych przypadkach ocenę z przedmiotu gł wnego ustala nauczyciel.
5. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiot w przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w obecności członk w komisji egzaminacyjnej.
6. Termin egzamin w klasyfikacyjnych ustala Dyrektor.
7. Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystą ił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, Dyrektor może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protok ł zawierający: nazwę rzedmiotu skład komisji, imię i nazwisko nauczyciela uczącego danego przedmiotu lub w przypadku jego nieobecności nazwisko nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu przeprowadzającego egzamin, datę egzaminu, treści egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną rzez komisję.

§ 50.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może na własną prośbę lub na prośbę swoich rodzic w za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu dw ch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin dla tej klasy.
2. Uczeń, o kt rym mowa w ust. 2, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy.

§ 51.
1. W wyjątkowych rzy adkach uczniowie mogą realizować indywidualny rogram lub tok nauczania. O sposobie i organizacji indywidualnego toku lub programu nauczania decyduje Rada Pedagogiczna w o arciu o aktualne roz orządzenie w tej s rawie.
2. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki przysługuje na zasadach og lnych prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 52.

Promowanie ucznia polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wynik w końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
1) promowaniu uczni w do klas wyższych lub ukończeniu szkoły,
2) promowaniu uczni w oza normalnym trybem,
3) dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego w Szkole Muzycznej II stopnia uczni w klasy programowo najwyższej,
4) wyr żnianiu i nagradzaniu uczni w
5) zdawaniu egzamin w oprawkowych przez uczni w
6) skreśleniu z listy uczni w.

§ 53.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli
1) z przedmiotu gł wnego i kształcenia słuchu otrzymał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia dopuszczającego, czyli co najmniej sto ień dostateczny;
2) z ozostałych przedmiot w otrzymał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, czyli co najmniej stopień do uszczający.
2. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna niedostateczna lub w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu – dopuszczająca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
3. Ocena z gł wnego przedmiotu dopuszczająca i niższa, ustalona prz