HISTORIA SZKOŁY

Zarys historii szkoły

 O pierwszych krokach szkolnictwa muzycznego w Bystrzycy Kłodzkiej, można dowiedzieć się z miejskiej kroniki pisanej przez Jana Czubałę, pełniącego tuż po wojnie funkcję referenta do spraw Kultury i Sztuki.Pierwszego października 1945 inauguruje działalność Szkoła Muzyczna, która wówczas zajmuje dwie izby lekcyjne udostępnione przez Szkołę Powszechną (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1) przy ulicy Wojska Polskiego nr 5.

 Z początkiem stycznia 1946 roku szkoła przenosi się na swoje właściwe miejsce - do ratusza, gdzie przed wojną mieściła się niemiecka szkoła muzyczna. Zaczynano niemalże w spartańskich warunkach. Całe wyposażenie szkoły stanowił początkowo jeden fortepian, kilka krzeseł i biurko. Z czasem kompletowano poniemieckie nuty, zbierano instrumenty. Przez pierwsze cztery lata istnienia, szkoła utrzymywała się z opłat uczniowskich. W 1950 roku po upaństwowieniu, placówka przechodzi pod kontrolę Ministerstwa Kultury i Sztuki. W tym roku również otrzymuje do dyspozycji całe drugie piętro ratusza.

W czasie remontu w 1974 roku w wyniku przebudowy uzyskano dodatkowe pomieszczenia.                         
Obecnie łączna powierzchnia użytkowa zajmuje 566m2.            

 18 pomieszczeń przeznaczono na: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, bibliotekę, magazyn, sale teoretyczne i sale do zajęć indywidualnych.

Szkoła dysponuje stylową salą koncertową o rewelacyjnej akustyce z balkonem, oraz wielkim korytarzem mieszczącym szatnię. 

O SZKOLE

● Państwowa Szkoła Muzyczna jest szkołą, realizującą wyłącznie program kształcenia muzycznego w     

    sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania

● Szkoła jest szkołą publiczną i jednostką budżetową

● Organem prowadzącym szkołę jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

   narodowego, który sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i

   administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

● Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

   dziedzictwa narodowego za pomocą jednostki nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej  w 

   Warszawie.

● Realizowany przez Szkołę program kształcenia muzycznego obejmuje:

1)      naukę gry na instrumentach muzycznych- instrument główny: skrzypce, wiolonczela, fortepian, gitara, flet, akordeon, trąbka, fortepian  dodatkowy;

2)        naukę  kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych-przedmioty zwane  ogólnomuzycznymi;

3)        naukę muzykowania zespołowego – instrumentalne zespoły kameralne, chór, praca z akompaniatorem.

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

● Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r.

   o systemie oświaty, a w szczególności :

1)          rozbudzanie zamiłowania do muzyki;

2)          rozwijanie uzdolnień  muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji;

3)          przygotowanie i wychowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;

4)            nauczenie podstaw gry na instrumencie;

5)            rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych;

6)          nauczenie zasad notacji w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytywanie zapisu nutowego;

7)          przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów;

8)            wdrożenie do systematycznego i świadomego ćwiczenia;

9)            rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego;

10)     przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych, zachęcanie    do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym;

11)      zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą o muzyce;

12)      kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna;

13)      przygotowanie  absolwentów do dalszego kształcenia muzycznego w szkole muzycznej II stopnia.

● Szkoła, w ramach realizacji celów wychowawczych:

1)          kształtuje postawy szacunku dla innych ludzi, jak też tolerancji dla ich odmiennych poglądów i wyznań;

2)          zapoznaje ucznia z różnymi rodzajami muzyki, jak również powiązanie muzyki z innymi dziedzinami sztuki;

3)          wytwarza nawyk kulturalnego zachowania się na koncertach, spektaklach       i innych uroczystościach oraz w życiu codziennym;

4)          przygotowuje ucznia do samodzielnego podejmowania decyzji w życiu  do samodzielnego działania;

5) zapoznaje z rodzinna tradycją oraz kulturą.

● Szkolny  program wychowawczy jest  uchwalany  przez  Radę  Rodziców  w  porozumieniu z Radą  

   Pedagogiczną Szkoły.

● Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, a w szczególności:

1)          sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w budynku Szkoły podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych;

2)          sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek, wyjazdów na koncerty, konkursy oraz innych imprez organizowanych przez Szkołę.

●  Szkoła  realizuje cele i zadania  poprzez :

                       1)  prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych zgodnie z ramowym planem 

                            nauczania

                       2)  organizowanie przynajmniej dwa razy w roku koncertów prezentujących osiągnięcia              

                            wszystkich uczniów;

3)  uczestnictwo uczniów w przesłuchaniach, festiwalach i konkursach regionalnych,         

      ogólnopolskich i międzynarodowych ;

4)  organizowanie konkursów i przesłuchań szkolnych, międzyszkolnych lub

       o szerszym zasięgu ;

5)  współdziałanie z Fundacją Muzyczną powołaną w celu wspierania działalności szkoły;

6)  współpracę ze środowiskiem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej, a   

      zwłaszcza prowadzenie koncertów umuzykalniających dla szkół  i przedszkoli.

Więcej informacji w STATUCIE SZKOŁY w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE

Artykuły